• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข้อมูลทั่วไปจังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางด้านทิศตะวักตกของประเทศไทย ตั้งอยู่ บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำสุพรรณบุรีไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต้ จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 4 ลิปดา ถึง 15 องศา 5 ลิปดาเหนือและระหว่างเส้นแวง 99 องศา 17 ลิปดา ถึง 100 องศา 16 ลิปดา ตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3-10 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,358.01 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3.3 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของพื้นที่ภาคกลางอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 107 กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร

อาณาเขต
จังหวัดสุพรรณบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดจังหวัดอุทัยธานีและชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดจังหวัดกาญจนบุรีและอุทัยธานี
จังหวัดสุพรรณบุรี มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูง โดยมีความลาด เทระหว่าง 0-3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัด ตลอดแนวตั้งแต่เหนือจรดใต้บริเวณพื้นที่ต่ำสุดอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ คืออยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร ส่วนทางเหนือของจังหวัดอยู่สูงจากระดับ น้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 10 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีใช้ทำนาข้าวมีแม่น้ำลำคลองหนองบึงอยู่ทั่วไป แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านจากเหนือสุดถึงใต้สุด ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำสุพรรณบุรี

สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรี
มีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลาง กล่าวคือ
ฤดูร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้พัดผ่านเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ทำให้ อากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป
ฤดูฝน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียพัดผ่านมาในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ทำให้อากาศมีความชุ่มชื้นมี ฝนตกโดยทั่วไป
ฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้อากาศหนาวเย็น โดยทั่วไป อุณหภูมิสูงสุด 39.3 องศาเซลเซียส ในเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิต่ำสุด 15.7 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม
Suphan Buri is one of the provinces in the central area of the west of Thailand, located on Tha Chin River basin or Suphan Buri River which flows along the length of the province from north to south. Suphan Buri Located between the latitudes of 14 degrees 4 minutes to 15 degrees 5 minutes North and the longitude of 99 degrees 17 minutes to 100 degrees 16 minutes East with the height of the average sea level 3-10 meters. Its total area is about 5,358.01 square kilometers or approximately 3.3 million rai or 5.2% of the central area, and 107 kilometers from Bangkok (By Highway 340), and 142 Kilometers by train.

Territory
Suphan Buri Province has its neighboring provinces as follows:
North: Uthai Thani and Chai Nat.
East: Ang Thong and Ayutthaya.
South: Nakhon Pathom and Kanchanaburi.
West: Kanchanaburi and Uthai Thani.
Suphan Buriis mostly flat, there are some plateau areas with a gradient between 0-3 percent on the western part of the province. From north to south, the lowest area is on the south-east, its height is at the average sea level of about 3 meters. The north of the province is higher than the average sea level about 10 meters. Most of Suphan Buri area is used for paddy fields with rivers, canals, ponds and swamps, the Major river flowing from the north to the south is Tha Chin River or Suphan Buri River.

General conditions of Suphan Buri.
It is similar to other provinces in the central region.
Summeris influenced by the South-East monsoon from the South China Sea between February to mid-May
The weather is generally tropical. Southwest monsoon rains from the Indian Ocean blew through in May to mid-October resulting in the humid weather and general rains.
The winter is influenced by the northeast monsoon blowing through October until mid-February.The cold weather is generally highest at 39.3 degrees Celsius in May and lowest at 15.7 degrees Celsius in December.
素攀武里府是泰国中部西边一个省府,位于他钦河或素攀武里河的低地,此河沿着省府的边界流,从北到南;素攀武里府位于纬度14度4分钟到15度5分钟北之间,及经度99度17分到 100 度16 分东之间,海拔3-10 米,总面积5,358.01 平方公里,或约330万莱,等于中部面积的5.2 %,离开曼谷107 公里(依公路340 号),火车路程142 公里。

边界
素攀武里府的边界连接附近的省府如下:
北边连接烏泰他尼府及猜纳府
东边连接信武里,昂通及大城府
南边连接佛统府,及北碧府
西边连接北碧府及烏泰他尼府
素攀武里府的地形多半为低地,有某些部分地方为高地,其倾斜度约0-3 % ,即位于该府的西方,从北到南沿着边界,最低的地方位于东南方,及海拔约3 米,至于省府北边,海拔约10 米,大多数的面积用来种植稻米,到处有河流及湖,最重要的河流,从最北边流到南边,即他钦河或素攀武里河。

素攀武里河的一般情形
其形态类似中部的其他省府即:
夏季,受到来自南海的东南季风影响,于二月到五月吹进来,使一般天气炎热。 雨季,受到来自印度洋的西南季风影响,于五月到十月中旬吹进来,使空气潮湿及下雨。 冬季,受到东北季候风的影响,于十月到二月吹进来,是一般天气较寒冷,最高温度,摄氏39.3 度于5 月,最低温度,摄氏15.7 度于12 月。