• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประวัติความเป็นมาของศาลากลางจังหวัด
อาคารอำนวยการหรืออาคารศาลากลางจังหวัด พร้อมระบบสารธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างประกอบภายในกระทรวงมหาดไทยได้จัดสรร งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน ๓๗๔,๖๙๐,๐๐๐ เป็นงบประมาณผูกพันธ์ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๐) ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนฟ้าดำเนินการภายในวงเงิน ๓๗๔,๑๘๔,๓๑๑ บาท กันยายน ๒๕๓๘ เริ่มสัญญา จ้าง ๑๑ กันยายน ๒๕๓๘ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๑ รวมระยะเวลาการ ก่อสร้าง ๑,๐๘๐ วัน จำนวนงวดตามสัญญา ๑๑ รายการ ๗๑ งวด และได้เพิ่มเติมแก้ไขสัญญาจ้าง ๕ครั้ง รวมสิ้นสุดสัญญาจ้าง ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ ระยะเวลาก่อสร้างรวม ๑,๓๘๐ วัน

นอกจากได้ดำเนินการจัดสร้างอาคารเก็บพัสดุเพื่อจัดเก็บแฟ้มเอกสารทางราชการ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ในการก่อสร้างศาลากลางจังหวัด ปรากฏว่ามีปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานหลายประการ อาทิ การแก้ไข ดัดแปลง แบบรายการ การเปลั่ยนแปลง วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้สวยงามเหมาะสม กับประโยชน์ใช้สอยได้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เข้ามาใช้พื้นที่ ในอาคารศูนย์ราชการ มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามมติ คณะรัฐมนตรีเนื่องจากปัญหาอุทกภัยผลกระทบจากการปรับปรุงระบบ แลกเปลี่ยนเงินตราซึ่ง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ช่วยเหลือ กำกับดูแลตรวจเยี่ยมแก้ไขปัญหา นำคณะผู้เกี่ยวข้องศึกษาดูงานศูนย์ราชการจังหวัดอื่น โรงแรม และ สนามบิน เพื่อพัฒนาปรับปรุงศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ทันสมัย นอกจากนี้ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ รับทราบความก้าวหน้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ณ สมาคมสุพรรณ-พระนคร ทุกระยะ ๒ เดือน/ครั้ง

อาคารศาลากลางจังหวัดนี้ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ เวลา ๑๐.๓๙ นาที โดยมี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นประธาน

บทสรุป
การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณที่สาธารณประโยชน์ ดอนย่างแย้ หมู่ ๑,๒ ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี แห่งนี้กว่าจะสำเร็จลุล่วงเป็นศูนย์ราชการจังหวัดต้นแบบที่พร้อมสรรพทุกด้าน อาทิ ทำเลที่ตั้ง เส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ดังที่ปรากฏเป็นศรีสง่าเมือง สุพรรณบุรีในปัจจุบันนี้ ในการดำเนินงานประสบปัญหา อุปสรรคนานัปการ ต้องใช้ความเพียรพยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยไม่อาจประสบความสำเร็จได้เลยหากไม่ได้ความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาคราชการ เอกชน นักการเมืองในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

--- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล ---

--- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล ---