• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
รู้จักผู้ว่าราชการจังหวัด
การศึกษา
- รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การฝึกอบรม
- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 42
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 47
- หลักสูตรฝ่ายอำนวยการกองการรักษาดินแดน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่นที่ 54

ประวัติการรับราชการ
- ปลัดอำเภอในพื้นที่จังหวัดพิจิตร อุตรดิตถ์ และ เชียงราย พ.ศ.2527-2545
- นายอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2546-2547
- นายอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2547-2551
- นายอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2551-2552
- นายอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2552-2553
- ปลัดจังหวัดพะเยา พ.ศ.2553-2554
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พ.ศ.2554 – 2559
- ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 1 ตุลาคม 2560