• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
(พ.ศ.2561-2564)สุพรรณบุรีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยชั้นนำ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บ้านเมืองสะอาด ธรรมชาติสมบูรณ์
ศูนย์การศึกษา และการกีฬา ประชาชนคุณภาพชีวิตดี
เป้าประสงค์
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 9 เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก
(1) เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อการบริโภค และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล
(1) เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
(1) จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะตกค้าง
(2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(1) ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม
(2) เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และมีความมั่นคงปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล
(1) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับสากล
(2) ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (1) ยกระดับคุณภาพการบริการตามหลักธรรมาภิบาล
VisionSuphan Buri is the province of agricultural production,
the leading food safety, creative Tours,
hygienic town, rich in natural resources, center for education
and sports and the people's quality of life.
愿景/使命使素攀武里府成为农产品及领先安全食品的生产地。
创新旅游形式,清洁之城,美丽大自然。
教育及运动中心,人民有好的生活品质。